Vážení zákazníci, prosíme Vás dajte si pozor na podvodné faktúry v našom mene, jediná možnosť si objednať tovar je u nás na eshope alebo na predajni. 

 

Matejka

Navštívte nás

Fučíková 8,
903 01 Senec

Zavolajte nám

02/4592 6526
0917 124 322

Kontaktujte nás

obchod@matejka-senec.sk

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom (ďalej len “kupujúci”) a spoločnosťou Robert Matejka – ROBERTO, Kvetná 4326/2A, 903 01 Senec, IČO: 37 183 028, (ďalej len “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.matejka-senec.sk.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodného domu – mobilné číslo: 0905 725 939, e-mail: obchod@matejka-senec.sk.

Prevádzkovateľ elektronického obchodného domu zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre najlepšie zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa odoslaná elektronická objednávka za kúpnu zmluvu.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za kúpne zmluvy a sú považované za záväzné. Predávajúci si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, vyhradiť vznik zmluvy opätovným potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú.

Tovar je možné objednať iba prostredníctvom tohto internetového obchodu – nákupného košíka. Objednávka musí obsahovať povinné údaje: kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, email, telefonický kontakt), spôsob platby za tovar, názov tovaru a ďalšie vlastnosti tovaru (množstvo, počet ks, veľkosť, farba a iné). Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si predávajúci splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 102/2014 Z. z. § 3 ods.1 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar vrátane poštovného a balného niektorým v objednávke uvedeným spôsobom:

 • Platba na dobierku pri prevzatí tovaru:

V prípade, že zásielka poslaná na dobierku nebude prebraná a bude predávajúcemu vrátená a kupujúcim nebude vzniknutá škoda uhradená, predávajúci si vyhradzuje právo vyradiť kupujúceho z databázy zákazníkov a odmietnuť mu v budúcnosti každú objednávku potvrdiť a realizovať.

 • Platba cez platobnú bránu Stripe:

Kupujúci je povinný úhradu vykonať na základe zvolenej platobnej metódy pri zadávaní objednávky a následnému vyplneniu údajov platobnej karty, kde kupujúci zadá v zabezpečenom prostredí číslo karty, dátum skončenia platnosti platobnej karty a CVV kód. Po úspešnom dokončení a odoslaní objednávky zákazníka E-shop www.matejka-senec.sk presmeruje na stránku, kde sa dozvie úspešné potvrdenie objednávky.

 • Uhradené prostredníctvom zľavového portálu:

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie zľavového kupónu sú uvedené pri konkrétnej zľave. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnená v rozpore s pravidlami tejto zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo takéto uplatnenia zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

Dodacia doba je do 7 dní od prijatia úhrady záväznej objednávky. V prípade, že by nebolo možné dodržať lehotu dodania, bude zákazník informovaný prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, telefónneho čísla, na ktorom je možné kupujúceho zastihnúť.

Dodacia lehota pri tovare zakúpeného prostredníctvom zľavových portálov je stanovená podľa podmienok konkrétnej akcie.

Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorú ste si zvolili pri objednávke. Cena poštovného závisí od hmotnosti objednávky a aktuálneho cenníka spoločnosti.

Doručenie pri tovare zakúpeného prostredníctvom zľavových portálov je stanovené podľa podmienok konkrétnej akcie.

Pri preberaní je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so Slovenskou poštou spísať reklamáciu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu prevzatím objednaného a zaplateného tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom v objednávke. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Tým že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. A teda zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 14 dni OD PREVZATIA. Neumožňuje mu tovar neprevziať. Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť. Predávajúci môže podať zákazníkovi výzvu aby si na svoje náklady prišiel prevziať tovar, nakoľko je povinný si ho prevziať podľa kúpnej zmluvy. V prípade ak si tovar neprevezme v náhradnej lehote, môže predávajúci podať žalobu na príslušný súd, teda návrh na vydanie platobného rozkazu, nakoľko zásielka bude považovaná po odovzdaní do súdnej úschovy za odovzdanú.

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. § 8 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo emailom) na adresu: Robert Matejka – ROBERTO, Kvetná 4326/2A, 903 01 Senec, email: obchod@matejka-senec.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy (objednávky) vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, tzn. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručené vaše odstúpenie od zmluvy (prípadne doručený vrátený tovar, ak vám už bol tovar doručený). Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne neuviedli iný spôsob platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade požiadavky vrátenia platby na váš bankový účet, uveďte v odstúpení od zmluvy číslo vášho bankového účtu a kód banky, kde vám máme zaslať sumu za vrátený tovar.

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť na adresu: Robert Matejka – ROBERTO, Kvetná 4326/2A, 903 01 Senec, formou doporučenej zásielky najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar nesmie byť poškodený a používaný!

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uplatniť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Podľa §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka v prípade zistenia vady platí:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov kupujúcemu, ktorým je osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

 • Prirodzeným opotrebením veci
 • Nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
 • Mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí (pádom, cudzím predmetom a pod.)
 • Neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
 • Prírodnými živlami

Prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho: Robert Matejka – ROBERTO, Kvetná 4326/2A, 903 01 Senec.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, faktúru preukazujúc kúpu tovaru.

Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

 • Identifikácia kupujúceho
 • Popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny
 • Názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky
 • Dátum a podpis kupujúceho

Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložené chýbajúcich požadovaných dokladov.

Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa zato, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar pokiaľ ho kupujúci už vypral.

Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie kupujúcim po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z z o ochrane osobných údajov,v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.matejka-senec.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

122/2013 Z. z zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.matejka-senec.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho a tretích strán po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

 • Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – Robert Matejka – ROBERTO.
 • Príjemcovia osobných údajov (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, … )

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov činí 10 rokov po úspešnom dokončení objednávky.

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 • Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
 • Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 • Doba uchovávania osobných údajov činí buď 10 rokov, alebo dokým dotknutá osoba vyjadrí nesúhlas s odosielaním marketingových noviniek prostredníctvom tlačítka v každom odoslanom E-maily od www.matejka-senec.sk.

Právo na vrátenie peňazí platí do 14 dňov od doručenia tovaru, pričom tovar nesmie byť poškodený alebo použitý a musí byť zabalený v pôvodnom obale.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR:

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov

Používateľ má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte buď cez E-mail: obchod@matejka-senec.sk, mobil: 0905 725 939

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Platné od 7. februára 2020